kwiaty

Regulamin

REGULAMIN KOMPLEKSU OSADA HELENOW

Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie kompleksu Osada Helenów, w szczególności w każdym z domów znajdujących się w kompleksie.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, zakresy odpowiedzialności Gości i Osady Helenów oraz zasady przebywania na terenie kompleksu.
 3. Regulamin dostępny jest w każdym domu oraz na stronie internetowej www.osadahelenow.pl
 4. Podmiotem świadczącym usługi jest: JustComply JC sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Helenowie 58, NIP 7010489845.
 5. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem następuje w momencie dokonania rezerwacji, wpłaty zaliczki lub wpłaty całej należności za pobyt.

Rezerwacje i płatności

 1. Cena za dobę jest równa cenie za dom.
 2. Gościa obowiązują ceny wskazane w cenniku w momencie dokonywania rezerwacji.
 3. Potwierdzenie rezerwacji pobytu następuje po wpłaceniu zadatku. Kwota zadatku wynosi 50%. Zadatek należy opłacić w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji na rachunek bankowy wskazany przy dokonywaniu rezerwacji. W przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana. W przypadku anulowania rezerwacji przez Gościa co najmniej 14 dni przed planowanym przyjazdem – kwota zadatku podlega zwrotowi w wysokości 100%. W przypadku anulowania rezerwacji przez Gościa w terminie krótszym niż 14 dni przed planowanym przyjazdem, kwota zadatku nie podlega zwrotowi.
 4. Kwota pozostała do zapłaty, po wpłaceniu zadatku, powinna być uregulowana w całości w przeddzień przyjazdu – w przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana.
 5. W momencie rezerwacji pobytu pobierana jest kaucja w wysokości 500zł. Kaucja zwracana jest do 72h od wymeldowania Gościa.
 6. Zastrzegamy prawo do anulowania nieopłaconych rezerwacji w ciągu 24h od momentu rezerwacji bez podania przyczyny.
 7. Wcześniejsze zakończenie pobytu w Osadzie Helenów przez Gościa nie uprawnia Gościa do uzyskania zwrotu za niewykorzystany pobyt.
 8. Przedłużenie pobytu w Osadzie Helenów jest możliwe w przypadku wolnych terminów. Przedłużenie pobytu następuje po cenach wskazanych w cenniku w momencie dokonywania przedłużenia.

Faktury

 1. Za pobyt wystawiane są rachunki. W celu uzyskania faktury VAT prosimy o podanie numeru NIP w polu „WIADOMOŚĆ” podczas dokonywania rezerwacji.
 2. Faktury za pobyt wysyłane są drogą mailową w terminie do 7 dni od dnia zakończenia pobytu

Doba hotelowa

 1. Domy w kompleksie Osada Helenów wynajmowane są na minimum dwie doby, z wyjątkiem terminów wskazanych w ofertach specjalnych dotyczących: Świąt Wielkanocnych, Majówki, Bożego Ciała, Wakacji (od 20 czerwca do 20 września), weekendów listopadowych, Bożego Narodzenia oraz Sylwestra.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 10.00 dnia następnego. W przypadku braku opuszczenia domu do godziny 10:00 bez uprzedniego potwierdzenia w zakresie przedłużenia pobytu pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 50zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu.
 3. Zameldowanie w godzinach 15:00-19:00 jest bezpłatne. Za zakwaterowanie w godzinach 20:00-22:00 obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50 zł.
 4. Możliwość wcześniejszego przyjazdu przed godziną 15:00 lub opuszczenia domu po godzinie 10:00 należy uzgodnić z Managerem obiektu (koszt za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 50 zł).
 5. Maksymalna liczba gości w domach:
  • Skupienie – 4
  • Ceglasty – 4
  • Kaszmirowy- 4
  • Leśny – 4
  • Polana – 4

Zakwaterowanie

 1. Goście otrzymują w dniu przyjazdu kod do drzwi zarezerwowanego domu oraz dostęp do numeru telefonu służącego do otwarcia bramy wjazdowej.
 2. W każdym domu znajduje się pilot do bramy. W przypadku zagubienia lub zniszczenia pilota pobierana jest opłata w wysokości 100zł.
 3. Po zakończeniu pobytu i zabraniu rzeczy należących do Gości pilota należy odwiesić na haczyk znajdujący się przy drzwiach wejściowych lub pozostawić tam na blacie oraz zamknąć drzwi.
 4. Kod do drzwi wejściowych traci ważność po upływie doby hotelowej, jeśli nie została ona przedłużona.

Parking

 1. Na terenie Osady Helenów znajduje się bezpłatny i niestrzeżony parking.
 2. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie na parkingu. Zakazany jest wjazd samochodem za drewniana bramę oddzielającą domy od parkingu. W przypadku naruszania tego zakazu przez Gości zostanie pobrana kara w wysokości wpłaconej kaucji.

Dom

 1. W domu nie można przechowywać materiałów niebezpiecznych, m. in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych czy drażniących.
 2. Ze wzglądu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokoju urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju, nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy do sprzętu elektronicznego.
 3. Zmianę ustawienia wyposażenia domu proszę uzgodnić z Managerem obiektu.
 4. Gościom zabrania się wynoszenia poza teren kompleksu Osada Helenów przedmiotów stanowiących wyposażenie kompleksu. Istnieje możliwość zakupu niektórych elementów wyposażenia (np. poduszki z gryki). Szczegółowe informacje w tym zakresie udzielane są mailowo kontakt@osadahelenow.pl.
 5. W domu nie można chodzić w zabłoconych i mokrych butach. Prosimy o używanie obuwia zmiennego wewnątrz domu.
 6. W domu obowiązuje segregacja śmieci. Kosze znajdują się po zlewem w kuchni.
 7. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w domu w godzinach 7.00 – 22.00.
 8. Przebywanie osób niezameldowanych po godzinie 22.00 oznacza zgodę osoby zameldowanej w domu na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnego cennika dostępnego na stronie www.osadahelenow.pl.
 9. Każdorazowo Gość opuszczający dom, ze względów bezpieczeństwa, powinien zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi (poprzez zatrzaśnięcie).
 10. Obsługa Osady Helenów nie ma prawa bez zgody Gościa wchodzić do wynajętego domu, a tym bardziej przemieszczania jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego domu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa Gości, sprzątania lub w przypadku niestosowania się Gości do niniejszego Regulaminu.
 11. Dom jest wyposażony w wolnostojący piec żeliwny „kozę”. Do palenia w „kozie” używa się wyłącznie udostępnionego przez Osadę Helenów drewna. Zabrania się:
  • tawiania przedmiotów na rozgrzanym piecu
  • używania i przechowywania podpałek płynnych
  • palenia opałem niedostarczonym przez Osadę Helenów
  • doprowadzania do zadymienia pomieszczeń domu
  • Osada Helenów nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub inne szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku będącego wynikiem nieprawidłowego korzystania z pieca przez Gościa i osoby przez niego wskazane jako przebywające wraz z nim w domu w okresie najmu.
 12. . W domu, w widocznym miejscu znajdują się gaśnice, których należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz należy niezwłocznie o tym zdarzeniu poinformować Managera obiektu. Nieuzasadnione użycie gaśnicy wiąże się z potrąceniem z kaucji kwoty 500 zł za sprzątanie i nową gaśnicę.
 13. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich Managerowi obiektu, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.
 14. Gość nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Osady Helenów dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w domu i na jego terenie. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Gość zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Managera obiektu.

Pozostałe miejsca w Osadzie Helenów

 1. Palenie ogniska może odbyć się tylko w miejscu do tego wyznaczonym znajdującym się pomiędzy 4 a 5 domem na wysokości warzywnika.
 2. Na terenie Osady Helenów obowiązuje całkowity zakaz używania grilli na węgiel drzewny.
 3. W zakresie budynku „Ruskiej Bani” znajdującej się na ternie kompleksu Osada Helenów obowiązują rezerwacje oraz odrębny regulamin.

Odpowiedzialność Gości

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie kompleksu Osada Helenów pod stałą opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. . Zachowanie Gości oraz osób korzystający z usług obiektu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości. Przy naruszeniu tej zasady, Osada Helenów może odmówić danej osobie dalszego świadczenia usług.
 3. O zaistniałych szkodach powstałych w obiekcie należy niezwłocznie powiadomić Managera obiektu tel. +48 536 774 504.
 4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych kompleksu Osada Helenów, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. W przypadku uruchomienia przez Gościa alarmu pożarowego wskutek aktów wandalizmu lub nie zastosowania się do zakazu palenia Osada Helenów będzie dochodzić swoich należności na drodze sądowej.

Odpowiedzialność Osady Helenów

 1. Osada Helenów odpowiada wyłącznie za rzeczy oddane na przechowanie do depozytu. Osada Helenów zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie. W pozostałych przypadkach związanych z utratą lub uszkodzeniem rzeczy wniesionych przez Gości obowiązują przepis kodeksu cywilnego.
 2. . Osada Helenów nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, które zostały zaparkowane na niestrzeżonym parkingu obiektu. Osada Helenów nie odpowiada również za rzeczy pozostawione w samochodzie zaparkowanym na parkingu obiektu.

Przedmioty pozostawione

 1. Przedmioty pozostawione w Osadzie Helenów odsyłane będą na koszt Gościa oraz na wskazany przez niego adres.
 2. W przypadku braku dyspozycji, Osada Helenów nie będzie przechowywał pozostawionych przedmiotów.

Reklamacje

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień.
 2. Wszelkie reklamacje w formie pisemnej prosimy kierować na adres: kontakt@osadahelenow.pl
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po jej otrzymaniu przez Osadę Helenów, w przypadku kwestii spornych obowiązywać będzie kodeks prawa cywilnego.

Komercyjne wykorzystanie

 1. Teren Osady Helenów nie może być wykorzystywany w celach komercyjnych i reklamowych bez zgody właścicieli miejsca.
 2. W zakresie współpracy komercyjnej prosimy o kontakt pod adresem mailowym: kontakt@osadahelenow.pl

Całkowity zakaz palenia

W domach obowiązuje całkowity zakaz palenia (obejmujący również balkony i
miejsca w pobliżu domów). W przypadku palenia w domu zostanie doliczona do
rachunku Gościa kwota 2000 zł, obejmująca czyszczenie i wietrzenie domu oraz
dodatkowe pranie i czyszczenie wyposażenia.

Postanowienia dodatkowe

 1. Osada Helenów umożliwia również pobyt zwierząt domowych (pobyt zgodnie z regulaminem w wyznaczonych domach i za dodatkową opłatą – ilość miejsc ograniczona i tylko za wcześniejszą rezerwacją). Pupile nie zgłoszone wcześniej i dla których nie została potwierdzona rezerwacja w dedykowanych domach nie będą mogły przebywać na terenie obiektu.
 2. Goście przebywające ze zwierzętami zobowiązani są do usuwania wszelkich nieczystości po swoim pupilu w domu oraz na terenie całej Osady Helenów.
 3. Wszystkie szkody w mieniu obiektu bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta, będą wyceniane przez dyrekcję obiektu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele zwierząt.
 4. Za niepoinformowanie obsługi obiektu o posiadaniu zwierzęcia w domu, zostanie nałożona opłata w wysokości 500 zł.
 5. Obsługa obiektu ma prawo zakończyć pobyt w obiekcie w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat, osobom pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, naruszających spokój i/lub dobra innych Gości oraz nieprzestrzegających powszechnie stosowanych norm współżycia społecznego.
 6. Obsługa obiektu ma prawo odmówić zakwaterowania i przyjęcia Gości, którzy wykazują agresję słowną lub cielesną wobec obsługi lub innych Gości. Wpłacony wcześniej zadatek nie podlega zwrotowi.

Informacja o danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp.k. Helenów 58, 26-670 Pionki.
 2. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Osadą Helenów umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Osadę Helenów. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w obiekcie. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona bezpieczeństwo Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Osady Helenów lub w jego okolicy.
 3. W przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie do pobytu lub realizowanych świadczeń, obiekt może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez Osadę Helenów usług lub zapewnienia komfortu Gościa bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa w tym prowadzenia satysfakcji Gościa wyłącznie w związku z sukcesywną poprawą świadczonych przez obiekt usług. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych we wskazanych wyżej celach jest usprawiedliwiony interes Osady Helenów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Osada Helenów informuje, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji Gościa jest wymogiem umownym, oraz ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Osadą Helenów, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 5. Osada Helenów informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji jak również ma prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 6. . Osada Helenów informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 14 dni.
 7. Dane osobowe Gościa nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. . Osada Helenów informuje, że dane osobowe Gościa mogą być udostępniane wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa.
 9. Osada Helenów informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul Stawki 2.
 10. W celu realizacji przysługujących uprawnień oraz innych spraw dotyczących przetwarzania przez Hotel, Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy: kontakt@osadahelenow.pl